Guia de publicació

Guia per publicar textos al Psiara, la revista digital del COPC 

El Psiara és la revista digital del Col·legi Oficial de Psicologia del COPC, un espai on recollim reflexió, anàlisi i opinió i la compartim amb totes les persones col·legiades i les no col·legiades que tenen interès en el món de la psicologia.  

El Psiara permet la participació i reflecteix al màxim la realitat de la professió. S’hi publiquen els següents tipus de textos: articles sobre qüestions professionals, articles d’opinió, entrevistes i resums d’activitats. 

Qui pot escriure articles al Psiara? 

Totes les persones col·legiades al COPC poden escriure articles per ser publicats al Psiara. També ho poden fer l’equip de comunicació del COPC.  

*En moments puntuals es pot valorar l’opció d’incloure contingut de professionals d’altres disciplines. 

Criteris d’avaluació dels articles 

Perquè un article es publiqui al Psiara, ha de complir, com a mínim, un d’aquests requisits: 

 • Novetat: aporta alguna reflexió o experiència nova o presenta alguna anàlisi exploratòria o previsora del futur de la psicologia. 
 • Actualitat: fa reflexions o presenta contradiccions, supòsits, objectius de treball o línies d’actuació que regeixen la pràctica dels professionals o que es debaten actualment. 
 • Oportunitat: coincideix amb alguna celebració, commemoració o algun aniversari amb molt de ressò professional o social. 
 • Pràctica professional: ofereix experiències viscudes o mostra resultats obtinguts en programes d’intervenció. 
 • Interdisciplinarietat: reflecteix la feina feta amb altres professionals. Inclou dades epidemiològiques d’interès. 
 • Activitats organitzades per les seccions, grups de treball o delegacions territorials: un membre d’una secció, una comissió, un grup de treball o una delegació territorial que organitza una activitat s’hauria de responsabilitzar de fer-ne arribar el contingut proposar per publicar. En cas que l’activitat pugui comptar amb la participació d’un membre del departament de comunicació aquesta persona pot ser la responsable de realitzar la proposta de contingut. 

Els contingut al voltant d’activitats organitzades pel COPC (seccions, grups de treball, comissions, delegacions territorials o seu) compten amb 2 opcions principals per elaborar propostes: 

 • Contingut previ a l’activitat, com a crida a la participació i eina de difusió. El organitzadors poden proposar o organitzar un resum amb contingut de qualitat sobre el tema principal de l’activitat, una reflexió professional o una entrevista al o la ponent o algun dels participants. 
 • Contingut post. Un resum de valor que vagi més enllà d’una simple descripció de l’activitat amb la finalitat d’aportar contingut atractiu,  de qualitat i d’actualitat. 

Els textos han d’estar escrits amb correcció i han de ser entenedors. Cal aportar informació d’interès com declaracions dels participants, intervencions, resums descriptius, dades estadístiques, etc.  

Els textos que no aportin contingut de valor seran desestimats.  

Informació relativa a la publicació d’articles 

 • Cal donar les dades següents: el nom i els cognoms, el número de col·legiació, el càrrec, la responsabilitat o l’especialitat acadèmica de la o les persones autores de l’article. 
 • Aconsellem d’aportar imatges per il·lustrar el text. Aquestes han de ser lliures de drets o han de tenir els permisos corresponents perquè el COPC les publiqui.  
 • Es pot emprar l’estil i l’estructura que convinguin més. Això no obstant, s’agraeix un estil clar, concís, consistent i significatiu. 
 • Al final del text es poden proposar dues frases per destacar-les. 
 • L’article ha d’incloure una bibliografia correcta, si escau.  
 • Si l’original és en castellà, se n’ha d’autoritzar la traducció al català. 

Entrevistes 

Per publicar una entrevista al Psiara, cal proposar-ho per escrit a comunicacio@copc.cat. 

Cal incloure en la proposta: 

 • El nom de la persona entrevistada, el càrrec o la professió que exerceix i una justificació de l’entrevista. 
 • El nom de qui farà l’entrevista. Es pot sol·licitar la col·laboració del departament de comunicació per tal de realitzar l’entrevista. Aquest mateix departament pot proposar la realització d’entrevistes que consideri d’interès.  
 • Els apartats temàtics de les preguntes que es faran. 
 • L’entrevista ha de contenir fotografies de qualitat de la persona entrevistada i de l’entrevista mateixa. 

Enviament d’articles 

Els textos s’han de fer arribar al departament de Comunicació del COPC: comunicacio@copc.cat.  

Extensió i format 

Com que es tracta d’una publicació en format digital no hi ha un límit d’extensió ni un format concrets.  

Recomanem, però, no enviar textos excessivament llargs que dificultin la lectura en suports digitals ni excessivament curts que no desenvolupin suficientment el contingut proposat. 

Els textos s’han de fer arribar en un document tipus word i les fotografies en arxius separats, no incloses en el document word.  

Els textos poden incloure enllaços externs i formats tipogràfics com negreta, cursiva, etc. 

Terminis 

Un cop el departament de Comunicació rebi el text i confirmi la seva recepció a la persona interessada es procedirà a la seva validació i publicació. El termini màxim de publicació serà d’una setmana.  

Les publicacions del Psiara comptaran idealment amb una periodicitat setmanal i es farà difusió dels articles publicats en els canals habituals del COPC. 

De manera quadrimestral s’editarà una revista digital amb els articles destacats i es difondrà en les següents dates: 

 • Abril 
 • Juliol 
 • Desembre 

Important:  

Tots els texts seran revisats i corregits ortogràficament i d’estil pel Departament de Comunicació i Màrqueting 

La decisió de publicar qualsevol text recaurà finalment en la Junta de Govern del COPC.